Jako Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu, z uwagi na istniejący stan epidemii, który uniemożliwia przeprowadzenie w najbliższym czasie Walnego Zgromadzenia w formie tradycyjnej, działając w oparciu o wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nowe przepisy do ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (art. 36 § 9 - § 13), niniejszym zawiadamiamy o zarządzeniu na dni 8 czerwca – 10 czerwca 2020 roku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni na piśmie następujących uchwał:

  1. o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni na 2020 rok w kwocie do 1.300.000,00 zł na zaciągnięcie kredytów bankowych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne;

  2. o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni na 2020 rok dla budynku Os. J. Korczaka 3 w kwocie 227.000,00 zł na zaciągnięcie kredytów bankowych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z remontem budynku;

  3. o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni na 2020 rok dla budynku Os. J. Korczaka 6 w kwocie 246.000,00 zł na zaciągnięcie kredytów bankowych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z remontem budynku;

  4. o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni na 2020 rok dla budynku Os. J. Korczaka 9 w kwocie 175.000,00 zł na zaciągnięcie kredytów bankowych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z remontem budynku;

  5. o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni na 2020 rok dla budynku ul. Mickiewicza 19 w kwocie 337.000,00 zł na zaciągnięcie kredytów bankowych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z remontem budynku;

  6. o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni na 2020 rok dla budynku ul. Piastowska 20 w kwocie 314.000,00 zł na zaciągnięcie kredytów bankowych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z remontem budynku.

 

Głosowanie odbędzie się w formie pisemnej, poprzez oddanie głosu „za”, przeciw” lub „wstrzymuje się” oddzielnie dla każdej z uchwał, na przygotowanych przez Zarząd kartach do głosowania, które w dniach 8-10 czerwca 2020 r. dostarczy do Państwa upoważniony przedstawiciel Spółdzielni. Osoba chcąca oddać ważny głos winna w obecności upoważnionego przedstawiciela Spółdzielni wypełnić kartę znakami „X” w odpowiednich rubrykach, opatrzyć kartę czytelnym podpisem i od razu po jej wypełnieniu zwrócić ją upoważnionemu przedstawicielowi Spółdzielni.

 

Pełna treść wymienionych wyżej uchwał będzie wyłożona w siedzibie Spółdzielni w Suszu przy ul. Piastowskiej 28, a także zamieszczona na stronie internetowej spółdzielni – www.sm-susz.pl.

 

Informujemy, iż podjęcie przez Zarząd decyzji o przeprowadzeniu głosowania w opisanym wyżej, przewidzianym na czas epidemii koronawirusa trybie, ma charakter wyjątkowy i wynika z konieczności przeprowadzenia remontów budynków, których uchwały dotyczą.

 

Uchwala_nr_1.pdf

Uchwala_nr_2.pdf

Uchwala_nr_3.pdf

Uchwala_nr_4.pdf

Uchwala_nr_5.pdf

Uchwala_nr_6.pdf