Zgodnie z § 133 pkt 2 ust. 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Piastowskiej 28.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Prezydium: Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, Regulaminu oraz porządku obrad.

 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i zatwierdzenie.

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i zatwierdzenie.

 7. Sprawozdanie z działalności finansowo – księgowej.

 8. Podjęcie Uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowo – księgowej,

 2. zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań,

 3. zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań dla budynku Os. J. Korczaka 3,

 4. zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań dla budynku Os. J. Korczaka 6,

 5. zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań dla budynku Os. J. Korczaka 9,

 6. zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań dla budynku ul. Mickiewicza 19,

 7. zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań dla budynku ul. Piastowska 20.,

 8. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

 1. Przyjecie protokołu Komisji uchwał i wniosków.

 2. Dyskusja.

 3. Zamknięcie obrad.

 

Dokumenty, tj.: Sprawozdanie z Działalności Zarządu, Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z Działalności Finansowo - Księgowej, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, Statut Spółdzielni oraz projekty uchwał zostaną wyłożone 14 dni przed datą Walnego Zebrania, w biurze Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.