Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Suszu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego będącego własnością Spółdzielni. Przedmiotowy lokal nr 5 usytuowany jest w bloku na Os. J. Korczaka 12 w Suszu. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,53m2, na którą przypadają 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój. Do lokalu przypisana jest piwnica o pow. 7,40 m2.
 
☑️Cena wywoławcza wynosi 123.500,00zł. (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/00).
☑️Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2018r. (tj. środa) o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu, przy ul. Piastowskiej 28.
☑️Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12.350,00zł. (słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) przelewem na konto bankowe BS w Suszu, nr: 05 8320 0005 0000 0488 2000 0010, do dnia 26.11.2018r.
☑️Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.
Wygrywa oferent, który przedstawi ofertę z najwyższą ceną.
☑️Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy o ustanowienie własnościowego prawa do przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
☑️Mieszkanie można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w dni robocze od 15.11.2018r. do 26.11.2018r. w godz. 10:00 –14:00.
☑️Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod numerem tel. 55 2786 128.
☑️Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.