Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Suszu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż / ustanowienie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będącego własnością Spółdzielni.
 
Przedmiotowy lokal nr 7 usytuowany jest w bloku przy ul. Dworcowej 4 w Suszu. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,30m2, na którą przypadają 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój. Do lokalu przypisana jest piwnica o pow. 7,40 m2.
Cena wywoławcza wynosi 118.700,00zł. (słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemset złotych 00/00).
 
 • Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu, przy ul. Piastowskiej 28.
 • Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11.870,00zł. (słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) przelewem na konto bankowe BS w Suszu, nr: 05 8320 0005 0000 0488 2000 0010, do dnia 12.10.2018r.
 • Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.
 • Wygrywa oferent, który przedstawi ofertę z najwyższą ceną.
 • Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy o ustanowienie własnościowego prawa do przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 • Mieszkanie można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w dni robocze od 08.10.2018r. do 12.10.2018r. w godz. 10:00 –14:00.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod numerem tel. 55 2786 128.
 
Informacje dodatkowe:
1. Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową lokalu określoną na podstawie aktualnego operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych Spółdzielni.
3. Spółdzielnia zwraca wadium w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu:
 • uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu;
 • uczestnikom, którzy wycofali się z przetargu;
 • wszystkim uczestnikom w przypadku unieważnienia przetargu.
4. Przetarg zostanie przeprowadzony przez komisję powołaną spośród Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do wniesienia na wskazane konto zaoferowaną cenę nabycia w ciągu 7 od daty otrzymania informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywającego prawo do lokalu.
7. Nie przystąpienie przez wygrywającego przetarg do umowy traktowane jest jako rezygnacja z zawarcia umowy i powoduje utratę wadium.