Zgodnie z § 133 pkt 2 ust. 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 28 w Suszu.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium: Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, Regulaminu oraz porządku obrad.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i zatwierdzenie.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i zatwierdzenie.
7. Sprawozdanie z działalności finansowo – księgowej.
8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowo – księgowej,
b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
11. Zamknięcie obrad.
 
Dokumenty, tj.: Sprawozdanie z Działalności Zarządu, Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej,  Sprawozdanie z Działalności Finansowo - Księgowej, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, Statut Spółdzielni oraz projekty uchwał zostaną wyłożone 14 dni przed datą Walnego Zebrania, w biurze Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.