Zgodnie z § 133 pkt 2 ust. 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku o godzinie 17:00 w Suskim Ośrodku Kultury, ul. J. Wybickiego 10 (sala na parterze).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Prezydium: Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, Regulaminu oraz porządku obrad.

 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i zatwierdzenie.

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i zatwierdzenie.

 7. Sprawozdanie z działalności finansowo – księgowej.

 8. Podjęcie Uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowo – księgowej,

 2. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

 3. zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu.

 1. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

 2. Wybór komisji wyborczej.

 3. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

 4. Sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

 5. Wolne wnioski.

 6. Przyjęcie protokołu Komisji uchwał i wniosków.

 7. Zamknięcie obrad.

Dokumenty, tj.: Sprawozdanie z Działalności Zarządu, Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z Działalności Finansowo - Księgowej, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, Statut Spółdzielni oraz projekty uchwał zostaną wyłożone 14 dni przed datą Walnego Zebrania, w biurze Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

 

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem, Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Uczestników zebrania zobowiązuje się do korzystania z maseczek ochronnych.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o odpowiedzialne zachowanie i nie uczestniczenie w obradach Walnego Zgromadzenia w przypadku występowania objawów infekcji, powrotu z obszarów zagrożenia lub gdy mieli Państwo w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą chorą, przebywającą na kwarantannie, w izolacji, podejrzaną o zakażenie, powracającą z zagranicy i w każdym innym przypadku wskazującym na możliwość zarażenia wirusem COVID-19.

 

Załączniki:

Uchwaa_nr_1_-_w_sprawie_zatwierdzenia_sprawozdania_finansowo_-_ksigowego.pdf

Uchwaa_nr_2-_w_sprawie_udzielenia_absolutorium_Prezesowi_Zarzdu.pdf

Uchwaa_nr_3_-_w_sprawie_udzielenia_absolutorium_Czonkowi_Zarzdu.pdf

Uchwaa_nr_4_-_w_sprawie_zatwierdzenia_Regulaminu_Walnego_Zgromadzenia.pdf

Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_Czonkw_SM_LW_w_Suszu.pdf