Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że zgodnie z Decyzją Nr GD.RET.070/14/D/2018.KR z dnia 22 maja 2018 roku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie odnośnie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności Spółki, z dniem 11.06.2019 roku obowiązują nowe ceny:
➡️za wodę - 4,11zł. / m3 plus obowiązujący VAT
➡️za ścieki - 5,29 zł/ m3 plus obowiązujący VAT
Szczegóły decyzji do wglądu w siedzibie ZUK lub na stronie www.zuksusz.pl.