Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko głównej księgowej/głównego księgowego

 

 

 

 1. Określenie stanowiska:

 • Główny Księgowy - stanowisko samodzielne;

 • Wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze (etat);

 • Rodzaj umowy – umowa o pracę.

 

 1. Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne (finanse, rachunkowość),

 2. 3-letni staż pracy w księgowości (preferowane w spółdzielni mieszkaniowej),

 3. znajomość zagadnień finansowo- księgowych z preferencją obowiązujących w spółdzielniach

  mieszkaniowych,

 4. znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości,

 5. znajomość obsługi programów czynszowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

 2. doświadczenie w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwie budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,

 3. preferowane będą osoby spełniające w największym stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające najdłuższą praktykę w księgowości,

 4. bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planu kont i dyscypliny finansów publicznych,

 5. wiedza i umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości,

 6. znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,

 7. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

 8. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

 9. samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

 10. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

 11. aktywne nastawienie, zdolność rozwiązywania problemów i samodzielnego określania priorytetów działań.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie księgowości Spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,

 2. analiza gospodarki finansowej Spółdzielni,

 3. nadzór nad dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych,

 4. rozliczanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

 5. sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu, bilansów oraz sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości,

 6. opracowywanie planów przychodów i kosztów na poszczególne lata, bieżące analizowanie wykonania planu,

 7. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 8. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 9. prowadzenie spraw płacowych pracowników Spółdzielni,

 10. prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,

 11. sporządzanie deklaracji na podatki lokalne (od nieruchomości) i kontrola terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,

 12. nadzór nad wystawianiem faktur VAT,

 13. nadzór nad właściwym obiegiem, utrzymaniem, przechowywaniem oraz archiwizacją dokumentów księgowych,

 14. współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, audytorzy, Urząd Miejski w Suszu),

 15. reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej,

 16. przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań Spółdzielni,

 17. przygotowywanie przelewów w systemie bankowym,

 18. współpraca z bankami w zakresie kredytowania i rozliczania procesów inwestycyjnych,

 19. prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienie procesów i procedur księgowych,

 20. bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w Spółdzielni pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,

 21. opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania Spółdzielni w zakresie finansowo – księgowym,

 22. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Spółdzielnię,

 23. nadzór nad windykacją należności oraz dochodzenie roszczeń spornych,

 24. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae oraz list motywacyjny,

 2. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,

 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego na stanowisku wykształcenia,

 4. podpisane czytelnie przez kandydata i złożone na oddzielnych kartkach oświadczenia na piśmie:

 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd SM LW w Suszu na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych,

 • o proponowanym terminie nawiązania stosunku pracy,

 • o możliwości zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach z opisem „Nabór na stanowisko głównego księgowego/ej w SM LW w Suszu” do dnia 28.06.2024r., godz. 14:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu przy ul. Piastowskiej 28 w Suszu.

Więcej informacji w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 509-853-022.

 

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Spółdzielni dokona oceny formalnej złożonych ofert poprzez porównanie dokumentów i danych w nich zawartych z wymaganiami formalnymi określonymi w Ogłoszeniu. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni informuje kandydatów, że oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do nieudzielenia informacji o wynikach rekrutacji osobom, które nie zostały wybrane. Niedokonywania zwrotu złożonych ofert osobom, które nie zostały wybrane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.