Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatosrko – Własnościowej w Suszu ogłasza nabór na stanowisko:pracownika ds. Administracyjnych i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 • wykształcenie co najmniej średnie.

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • biegła znajomość pakietu MS Office;
 • obsługa programów czynszowych;
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy;
 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość;
 • sumienność, zaangażowanie, inicjatywa;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 

3. Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń interwencji mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek,
 • wadliwego działania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków;
 • organizacja, koordynacja i przydzielanie prac podległym pracownikom;
 • organizacja i kontrola działalności w zakresie zgłaszania i usuwania usterek oraz wad w administrowanych obiektach;
 • prowadzenie rejestrów zgłoszonych usterek i wad;
 • kontrola i nadzór właściwego użytkowania lokali przez mieszkańców;
 • kontrolowanie utrzymania prawidłowego stanu technicznego, porządku i czystości na administrowanym terenie;
 • prowadzenie dokumentacji / zlecanie kontroli okresowych wszystkich administrowanych obiektów wynikających z Prawa Budowlanego oraz regulaminów Spółdzielni;
 • zlecanie przeglądu sprawności technicznej i wartości użytkowej administrowanych obiektów;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i P.POŻ. w administrowanych obiektach;
 • podejmowanie decyzji i bezpośrednie załatwianie spraw wynikających z powierzonego zakresu czynności;
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem obowiązków służbowych oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów i zarządzeń przez podległych pracowników;
 • nadzór oraz wyposażanie w narzędzie służące do zabezpieczenia pracowników i mienia spółdzielczego;
 • organizacja szkoleń pracowników w zakresie BHP i p.poż. oraz okresowych badań lekarskich;
 • prowadzenie spraw związanych z windykacją zadłużenia, w tym: monitorowanie stanu zaległości, wysyłanie wezwań do zapłaty, składanie pozwów do Sądu o egzekucję zadłużenia, współpraca z wydziałami Sądów oraz Komornikiem, dochodzenie roszczeń spornych;
 • współpraca z urzędami administracji publicznej oraz innymi instytucjami w celu prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni;
 • organizacja oraz udział w zebraniach: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, Zebrania Rady Nadzorczej, Spotkania blokowe, inne zebrania;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z zebrań Spółdzielczych;
 • sprawozdawczość i korespondencja w zakresie spraw członkowskich;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru członków;
 • prowadzenie akt członków;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjęciem i ustaleniem członkostwa;
 • prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem spółdzielczych praw do lokalu na własnościowe prawo do lokalu;
 • przyjmowanie i nadawanie korespondencji listownej i elektronicznej;
 • prowadzenie i sporządzanie list obecności, ewidencji czasu pracy, rejestru wyjść służbowych i prywatnych;
 • prowadzenie dokumentacji spraw kadrowych, ewidencja urlopów pracowników Spółdzielni;
 • przyjmowanie, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • sporządzanie przelewów;
 • prowadzenie ewidencji kosztów na budynki;
 • sporządzanie dokumentów gospodarki cieplnej dla firmy rozliczającej ciepło oraz mieszkańców;
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do rozliczania zużycia wody;
 • szkolenie wskazanych przez przełożonego pracowników z zadań objętych niniejszym zakresem obowiązków.
 • przestrzeganie dyscypliny pracy i regulaminów pracy Spółdzielni;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Spółdzielni.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.). oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu naboru na stanowisko ds. Administracyjnych oraz GZM.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu z siedzibą przy ul. Piastowskiej 28, 14-240 Susz do dnia 22.01.2024r. do godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub odrębnym pismem.

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 509-853-022.