Drukuj
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Suszu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż / ustanowienie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będącego własnością Spółdzielni.
 
Przedmiotowy lokal nr 7 usytuowany jest w bloku przy ul. Dworcowej 4 w Suszu. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,30m2, na którą przypadają 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój. Do lokalu przypisana jest piwnica o pow. 7,40 m2.
Cena wywoławcza wynosi 118.700,00zł. (słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemset złotych 00/00).
 
 
Informacje dodatkowe:
1. Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową lokalu określoną na podstawie aktualnego operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych Spółdzielni.
3. Spółdzielnia zwraca wadium w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu:
4. Przetarg zostanie przeprowadzony przez komisję powołaną spośród Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do wniesienia na wskazane konto zaoferowaną cenę nabycia w ciągu 7 od daty otrzymania informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywającego prawo do lokalu.
7. Nie przystąpienie przez wygrywającego przetarg do umowy traktowane jest jako rezygnacja z zawarcia umowy i powoduje utratę wadium.