Zgodnie z § 133 pkt 2 ust. 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 7 października 2020 roku o godzinie 17:00 w Suskim Ośrodku Kultury przy ul. J. Wybickiego 10 w Suszu (sala widowiskowa na parterze).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Prezydium: Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, Regulaminu oraz porządku obrad.

 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i zatwierdzenie.

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i zatwierdzenie.

 7. Sprawozdanie z działalności finansowo – księgowej.

 8. Zapoznanie Członków Spółdzielni z wnioskami polustracyjnymi.

 9. Podjęcie Uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowo – księgowej,

 2. zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu na 2021 rok,

 3. zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań na 2021 rok dla budynku Os. J. Korczaka 10,

 4. zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań na 2021 rok dla budynku Os. J. Korczaka 11,

 5. zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań na 2021 rok dla budynku ul. Dworcowa 4,

 6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

 1. Dyskusja.

 2. Przyjecie protokołu Komisji uchwał i wniosków.

 3. Zamknięcie obrad.

 

Dokumenty, tj.: Sprawozdanie z działalności Zarządu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z działalności finansowo - księgowej, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, Statut Spółdzielni oraz projekty uchwał zostaną wyłożone 14 dni przed datą Walnego Zebrania, w biurze Spółdzielni a także na stronie internetowej www.sm-susz.pl. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

 

Z uwagi na istniejący stan epidemii, zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zostanie dostarczone do skrzynek pocztowych poszczególnych Członków, bez potwierdzenia odbioru zaproszenia.

 

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem, Walne Zgromadzenie odbędzie się
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Uczestników zebrania zobowiązuje się do korzystania z maseczek ochronnych.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o odpowiedzialne zachowanie i nie uczestniczenie
w obradach Walnego Zgromadzenia w przypadku występowania objawów infekcji, powrotu z obszarów zagrożenia lub gdy mieli Państwo w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą chorą, przebywającą na kwarantannie, w izolacji, podejrzaną o zakażenie, powracającą z zagranicy i w każdym innym przypadku wskazującym na możliwość zarażenia wirusem COVID-19.

 

Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_SM_LW_w_Suszu.pdf

Protok_Walnego_Zebrania_z_dnia_14_05_2019.pdf

Sprawozdanie_z_dziaalnoci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2019.pdf

Sprawozdanie_z_dziaalnoci_Zarzdu.pdf

Uchwaa_nr_1_-_w_sprawie_zatwierdzenia_sprawozdania_finansowo_-_ksigowego.pdf

Uchwaa_nr_2_-_w_sprawie_zacignicia_najwyszych_zobowiza_Spdzielni.pdf

Uchwaa_nr_3_-_w_sprawie_zacignicia_najwyszych_zobowiza_K10.pdf

Uchwaa_nr_4_-_w_sprawie_zacignicia_najwyszych_zobowiza_K11.pdf

Uchwaa_nr_5_-_w_sprawie_zacignicia_najwyszych_zobowiza_D4.pdf

Uchwaa_nr_6-_w_sprawie_udzielenia_absolutorium_Prezesowi_Zarzdu.pdf